Flygregler

Flygning:

Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig, lämpligen fästas på antennen. När sändaren inte används skall den vara frånslagen med inskjuten antenn. Detta gäller ej 2,4 gHz-sändare.

Uppställning av modeller, mek. boxar och annan övrig utrustning skall göras i depå. Bordet närmast hovringsrutan är främst avsett för helikopter.

Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats utanför depå och flygfält. Detta gäller även barn!

Modeller större än SMFF:s definition av modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd. Nya medlemmars modeller ska granskas av säkerhetschefen innan flygning på fältet sker.

Varvning av modeller hänvisas till anvisad plats. Till höger om depån

Grundläggande hovringsträning och intrimning av helikopter ska ske i hovringsrutan, till vänster om depån. Vid flygning, används det vanliga fältet. Hovring för start och landning sker företrädesvis från fältkanterna. Hänsyn ska tas till piloter i varvningsrutan.

Programflygning, flygning av tävlingsprogram, är tillåten över hela fältet, efter samråd med övriga piloter.

Taxning i depå’n är förbjuden.

För flygning utan assistans skall piloten vara ansluten till SMFF.

Vid flygning ska piloten befinna sig inom pilotområdet samt se till att ha god kontakt med andra piloter som flyger samtidigt. Stå så nära varandra som det praktiskt är möjligt.

Flygning skall ske inom angivet flygområde. Flygning över depå, åskådare och parkering får inte förekomma.

Vid start, landning, hämta modell och nödlandning:

Ropa, ”Jag startar”, och invänta klartecken!
Ropa, ”Jag landar”, och invänta klartecken!
Ropa ”Går ut på fältet” och invänta klartecken.
Ropa, ”Nödlanda”, och landa så snart som möjligt!

 

Medlemmar som uppmärksammar regelbrott skall påtala detta för vederbörande i första hand. Vid upprepade förseelser, kontakta Säkerhetschef.

Ingen flygning på fältet innan kl. 07.00.

Flyg lugnt och försiktigt!